Aloite: tupakkateollisuuden ja -maahantuojien on korvattava tupakkasairauksien hoito


Lääkärit tupakkaa vastaan verkosto (DAT) ja Suomalainen lääkäriseura Duodecim tekivät yhteisen tupakkasairauksien hoidon kustannusten korvaamista koskevan aloitteen (jäljempänä)  17.11.2015 sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen lisäksi erikseen peruspalveluministeri Juha Rehulalle:

 

SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ

 

Lääkärit Tupakkaa Vastaan verkosto (DAT) ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim pyytää kunnioittaen sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävän henkilön sairauden (ns tupakkasairauden) hoidosta ja kuntoutuksesta terveyspalvelujen tuottajalle aiheutuneiden kustannusten täysimääräiseksi korvaamiseksi vakuutusvaroista, jotka kerättäisiin tupakka ja nikotiinituotteiden valmistajilta ja maahantuojilta. Kyse on mielestämme tuotevastuusta, joka tällä hetkellä rahoitetaan vastoin tuotevastuukäsitystä yhteisvastuullisesti yleisistä verovaroista.

 

Ehdotettu uudistus tulee mielestämme toteuttaa vuoden 2017 alusta alkaen osana valmisteilla olevaa tupakkalain uudistusta siten, että lakiin lisätään ehdotusta tarkoittava uusi 13 luku. Ehdotuksemme tupakkalain säädöksiksi on liitteenä.
Perusteluna esitämme kunnioittaen seuraavaa:

Tämän päivän tutkimustiedon mukaan nikotiiniriippuvuus on vaikeinta mahdollista kemiallista riippuvuutta nikotiiniin. Vaikeudeltaan se on heroiinin ja kokaiinin veroista riippuvuutta. Ainoa ero heroiiniin ja kokaiiniin on, että nikotiiniriippuvainen pystyy toimimaan ”normaalisti” aineen vaikutuksen alisena. Riippuvuuden vaikeutta kuvaa se, että 80 % nikotiinin käyttäjistä tarvitsee jonkinasteista ulkopuolista apua, lääkitystä ja tukea päästäkseen nikotiinista eroon. Eroon pääsemiseen tarvitaan yleensä useita yrityksiä. Nikotiiniriippuvuuden vaikeutta kuvastaa hyvin myös se, että viidennes (20%)nikotiinin käyttäjistä ei pääse koskaan eikä millään keinoin eroon riippuvuudesta.

 

Nikotiiniriippuvaisen henkilön on pakko käyttää nikotiinia tavalla tai toisella välttääkseen vieroitusoireet, kyetäkseen toimimaan ”normaalisti” ja selvitäkseen arjen rutiineista.

 

Tupakkatuotteiden käyttö on vielä nikotiinin yleisin annostelutapa, joskin markkinoilla on jo korvaavia uusia annostelutapoja. Niistä tunnetuin tällä hetkellä on nikotiinihöyrystin eli sähkösavuke.
Tupakkatuotteiden käyttö on nikotiinin annostelutavoista myrkyllisimpiä ja parhaiten tunnettuja. Tuotteet sisältävät nikotiinin lisäksi monia myrkyllisiä aineita, jotka sellaisenaan ja poltettuina aiheuttavat erilaisia vakavia sairauksia. Uusista nikotiinin annostelutavoista ei vielä ole käytettävissä riittävästi tietoa. Se kuitenkin tiedetään, etteivät ne haitattomia ole.

 

Eduskunta kiinnitti jo vuonna 1990 huomiota tupakkatuotteiden vaarallisuuteen voimassa olevaa tuotevastuulakia säätäessään. Eduskunnan hyväksymän lakivaliokunnan mietinnön mukaan tupakkatuotteiden aiheuttamiin henkilövahinkoihin tulee soveltaa ankaraa tuotevastuuta. Oikeuslaitoksemme ei tähän mennessä ole menetellyt Eduskunnan tahdon mukaisesti eikä asiasta vastuullinen ministeriö(t) ole seurannut saati arvioinut lain toimeenpanoa eikä ryhtynyt toimenpiteisiin Eduskunnan päätöksen toimeenpanemiseksi tai säädösten muuttamiseksi toimivimmiksi.

 

Ehdotustamme tukee erityisesti Suomen on ratifioima Maailman Terveysjärjestön tupakkapuitesopimus, jonka mukaan ”savukkeet ja muutamat muut tupakkaa sisältävät tuotteet on tarkoin suunniteltu sellaisiksi, että ne aiheuttavat ja ylläpitävät riippuvuutta ja että monet niiden sisältämät yhdisteet ja niiden savu ovat farmakologisesti aktiivisia ja myrkyllisiä, muuttavat perimää ja aiheuttavat syöpää, ja että tupakkariippuvuus on kansainvälisissä tautiluokitusjärjestelmissä luokiteltu omaksi sairaudekseen”.

 

Valmisteilla olevan tupakkalain uudistuksen/muutoksen yksi lähtökohdista on Euroopan Unionin tupakkatuotedirektiivin (2014/40/EU) toimeenpano. Direktiivissä jäsenmaat toteavat yksimielisesti, etteivät tupakkatuotteet ole normaaleja kulutushyödykkeitä. Lausuma on vahva argumentti ehdotuksemme puolesta.Käsityksemme mukaan ei ole mitään hyväksyttävää perustetta jatkaa enää tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinituotteiden pakkokäytöstä aiheutuvien sairauksien hoidon rahoittamista yhteisvastuullisesti yleisistä verovaroista.

 

Tupakkatuotteiden käytöstä aiheutuvat kustannukset yhteiskunnallemme ovat vuositasolla 1, 5 mrd euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman raportin mukaan (Miikka Vähänen; THL julkaisu 15/2015). Kustannuksista 260 mrd euroa on tupakkatuotteiden käytöstä aiheutuvia suoria terveyshaittojen hoito- ja kuntoutuskustannuksia.
Ehdotuksemme ei sinällään ole uusi, sillä lääke- ja potilasvahinkojen, liikennetapaturmien, työtapaturmien ja muiden vastaavien henkilövahinkojen korvaamista muista kuin yleisistä verovaroista on jo omat säädöksensä ja toimivat käytäntönsä.

 

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2015

 

Olli Simonen                                                                                    Matti Rautalahti
Lääkärit Tupakkaa Vastaan verkoston (DAT)                           Suomalainen lääkäriseura Duodecimin
puheenjohtaja                                                                                   pääsihteeri

 

Tiedoksi:
Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee
Osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi
Johtaja Kari Paaso

 

Ministeriö vastasi aloiteeseen seuraavasti    19.1.2016 (klikkaaa auki) :

 

VastausSTM_4086_2015allekirjoitettu

 

Vastaus herättää enemmän kuin  ihmetystä. Lailla on säädetty liikennevahinkojen aiheuttaminen terveydenhoitokulujen korvamisesta (liikennevakuutuslaki), työtapaturmien aiheuttamien hoitolustannusten korvaamisesta (työtapaturmalaki), potilasvahinkojen korvaamisesta (laki potilasvahinkojen kjorvaamisesta) jne. Aloitteessa on kyse samasta asiasta. Aloite ei ole este tupakkasairauksien hoidolle, ne hoidetaan kuten kaikki muutkin sairaudet. Kyse on siitä, kuka maksaa hoidon. Ministeriö katsoo, että veronmaksaja. — Mieletön näkökulma, kun  kerran tiedetään, että tupakkatuotteiden valmistaja valmistaa tuotteita, jotka kaikki tietävät myrkyllisiksi ja jotka tappavat joka toisen käyttäjänsä ja puolet heistä työikäisenä. Mielestämme myrkyn valmistajalla tulee olla vastuu aiheutuneista vahingoista – tai ainakin vastuu vahinkojen korjaamisen kustannuksista (= ehotuksemme) Eläköön terveysministeriö – suomalaisten terveys on p-a käsissä.

Jos kannabis jossain vaiheessa vapautetaan ja siitä tehdään laillinen tuote. Seurausten hoito maksetaan ministeriön tulkinnan mukaisesti veronmaksajilta perittävin verotuloin.

Lienee niin, ettei maamme sosiaali- ja terveysministeriö näe metsää puilta ja tarkastelee vain lillukoita.