DAT lausunto tupakkalakiehdotuksesta 28.9.2015


LÄÄKÄRIT TUPAKKAA VASTAAN (DAT) VERKOSTO
Helsinki 28.9.2015

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

 

Asia: LAUSUNTO 11.8.2015 PÄIVÄTYSTÄ TUPAKKALAKILUONNOKSESTA

 

Lainvalmistelun tavoite, tupakkalain kokonaisuudistus, on hyvä ja kannatettava. Kokonaisuudistus mahdollistaa voimassaolevan lain terveyspoliittisten saavutusten arvioinnin ja uuden lain valmistelun sellaiseksi, että lain tavoite tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen toteutuu.
Lakiluonnoksessa painottuu voimakkaasti tuoteturvallisuus tiukkoine säätelyineen. Se on kannatettavaa, mutta se vahvistaa tupakkateollisuuden väestölle tarjoamaa kuvaa vähemmän vaarallisesta normaalista kulutushyödykkeestä. Tämä ei liene lainvalmistelijoiden ja säätäjienkään tarkoitus ja sen tulisi näkyä esitettyä selkeämmin uudistettavassa tupakkalaissa uusina tehokkaina avauksina.
Tänä päivänä tiedetään jo, että tupakkatuotteiden päivittäisistä käyttäjistä neljällä viidestä on niin paha nikotiiniriippuvuus, että se pakottaa heidät käyttämään ja tyydyttämään elimistön nikotiinitarve tasaisin väliajoin erilaisilla tupakkatuotteilla tai nikotiinihöyrystimillä (”sähkösavuke”). Tiedetään, että kaikki nykyiset nikotiinin annostelutuotteet ja –tavat ovat vaarallisia käyttäjän terveydelle, koska ne aiheuttavat monia sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia. Kun vielä tiedetään, että nikotiiniriippuvuus on heroiinin ja kokaiinin luokkaa olevaa suurinta mahdollista riippuvuutta, nikotiinin ja nikotiiniriippuvuuden jättäminen lakiluonnoksessa vähemmälle huomiolle on puute, joka on syytä korjata lakivalmistelua jatkettaessa.
Lakiluonnoksen perustelujen mukaan tupakka- ja nikotiinituotteet katsotaan edelleen nautintoaineiksi. Ne ovat kuitenkin vaikutustavoiltaan selkeästi huumeiksi luokiteltavia aineita , sillä niiden sisältämä nikotiini vaikuttaa pääasiassa aivoihin, aiheuttaa ”kicksin” ja käytön seurauksena aivot kehittävät nopeasti riippuvuuden nikotiinille. Nämä tiedot löytyvät Suomenkin ratifioimasta FCTC tupakkasopimuksesta. On myös huomattava, että lääkelain mukaan nikotiini on lääkeaine ja luokiteltu pääasiassa keskushermostoon vaikuttavaksi aineeksi (pkv). Tupakkatuotteiden ymmärtäminen lakiluonnoksessa nautintoaineeksi ei ole tämän päivän tiedon mukaista ja tarpeen korjata selvästi lakiluonnoksen seuraavaan versioon.
Lisäksi on syytä muistaa, että Suomeakin koskeva EU:n tupakkatuotedirektiivi toteaa tupakkatuotteiden olevan ”no ordinary commodities (ei normaaleja kulutushyödykkeitä). Tämäkin tulee Lääkärit Tupakkaa Vastaan (DAT) verkoston mielestä todeta sekä lain perusteluissa että säädöksissä.
Lakiluonnoksen mukaan muutkin nikotiinia sisältävät tuotteet kuin tupakka on tarkoitus ottaa lainsääntelyn piiriin. Se on ehdotuksen mukaan suunniteltu toteutettavaksi niin, että samasta asiasta lausutaan eri pykälissä erikseen kummastakin tuotteesta tai sitten jätetään nikotiinituotteet paikoin säätelyn ulkopuolelle. Tämä sekoittaa ja vaikeuttaa lain ymmärtämistä ja sen toimeenpanoa. Lääkärit Tupakkaa Vastaan pitää ehdotusta hyvänä, mutta esittää, että säännöksestä riippumatta uudistettavan lain kaikkien säännösten tulee koskea yhtälailla tupakka- ja nikotiinituotteita.

Lausutun lisäksi Lääkärit Tupakkaa Vastaan verkosto esittää kunnioittaen seuraavaa:
1. Lain perusteluissa ja yleisissä säännöksissä tulee Laakärit Tupakkaa Vastaan verkoston mielestä selkeästi näkyä yleismääritelmänä se, mitä FCTC:ssä ja tupakkatuotedirektiivissä on asiasta lausuttu. (FCTC: ”Savukkeet ja muutamat muut tupakkaa sisältävät tuotteet on tarkoin suunniteltu sellaisiksi, että ne aiheuttavat ja ylläpitävät riippuvuutta ja että monet niiden sisältämät yhdisteet ja niiden savu ovat farmakologisesti aktiivisia ja myrkyllisiä, muuttavat perimää ja aiheuttavat syöpää, ja että tupakkariippuvuus on kansainvälisessä tautiluokitusjärjestelmissä luokiteltu omaksi sairaudekseen. Tupakkatuotedirektiivi: tupakkatuotteet eivät ole yleisiä (no ordinary) kulutushyödykkeitä.)

2. Nikotiininesteistä tulee vastaavasti näkyä niiden olevan suunnitellun ja valmistetun sellaisiksi, että ne aiheuttavat ja ylläpitävät riippuvuutta ja että nesteet sisältävät aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja aiheuttavat sairauksia.

3. Lain yleisissä säännöksissä on lain tavoitteeksi määritelty tupakka ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen. Joko laissa tai sen perusteluissa tulisi näkyä vuosi, jolloin tavoite on suunniteltu saavutettavaksi. Lääkärit Tupakkaa Vastaan Verkosto esittää tavoitevuodeksi v 2030, joka on Savuton Suomi hankkeen ehdottama laskelmiin perustuva tavoitevuosi. Perusteluissa tai laissa on myös syytä määritellä tavoitteen toteutumiskriteeri, joka voisi olla tupakka ja nikotiinituotteiden käytön yleisyys 2 % tai sitä pienempi luku.

4. Lain määritelmissä nikotiinia koskevaa määritelmää on Lääkärit Tupakkaa Vastaan verkoston mielestä tarpeen laajentaa seuraavalla lisäyksellä: ” nikotiini ja nikotiinialkaloidit ovat riippuvuutta aiheuttavia ja ylläpitäviä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia (pkv) lääkeaineita”.

Lain määritelmäosassa sähkösavukkeesta tulisi käyttää enemmän laitetta kuvaava termiä ”nikotiinihöyrystin” sähkösavuketermin sijaan. Höyrystin kuvaa selkeämmin sen, mistä asiassa on kyse. Imagomielessä höyrystintermi on terminä vähemmän myönteinen kuin sähkösavuke. Asia on tärkeä, koska mielikuvat ohjaavat ihmisen käyttäytymistä enemmän tai vähemmän.

5. Lakiluonnoksen 3 §:ssa lain soveltamisen ulkopuolelle on perusteltua jättää myös kasvituholaisten torjuntaan käytettävät nikotiinituotteet.

6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on keskeinen valtakunnallinen valtiollinen toimija, jota tarvitaan asiantuntijana ja valtakunnallisena koordinaattorina lain toimeenpanossa ja lain tavoitteen toteuttamisessa.. Sen lisäksi, mitä lakiluonnoksessa on sanottu, terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle on säädettävä vastuita lain toimeenpanon ohjaamisessa ja koordinoimisessa ministeriön alaisuudessa. Sille on säädettävä myös vastuu kansainvälisen ja kotimaisen tupakkatutkimuksen seuraamisesta ja siihen liittyen tupakkaterveyspoliittisten aloitteiden teko ministeriölle. THL:n velvollisuudeksi on perusteltua säätää myös terveydenhuollon ammattilaisten tupakkatäydennyskoulutuksesta huolehtiminen.

THL:ää koskevat ehdotukset tarkoittavat luonnollisesti lisävoimavarojen ohjaamista ko tarkoituksiin ja sen tulee näkyä lain perusteluissa yhtenä taloudellisena vaikutuksena.

7. Tupakka- ja nikotiinituotteissa käytettävien makua muuttavien ja hengistysteitä puuduttavien aineiden käytön kieltäminen on perusteltua.

Samassa yhteydessä on perusteltua kieltää myös nikotiinin imeytymistä parantavien lisäaineiden (esimerkiksi ammoniakki, urea, bikarbonaatti) ja elimistössä nikotiinivaikutusta vahvistavien lisäaineiden (esimerkiksi sokerit) käyttö.

DAT esittää harkittavaksi sitä, voitaisiinko nikotiini- ja tupakkatuotteiden aiheuttamalle nikotiinipitoisuudelle elimistössä säätää sellainen yläraja, raja, jossa ns kicks vaikutus jää syntymättä ilman, että vierotusoireita syntyy. Tämä on teknillisesti mahdollista, sillä lääkkeelliset nikotiinivalmisteet täyttävät jo lausutun ehdon.

8. Lakiehdotuksessa tupakkatuotteiden vähittäismyynti olisi lakiluonnoksen mukaan edelleen luvanvaraista. Ehdotuksen mukaan luvanvaraisuus koskisi myös nikotiinituotteita. Nikotiinin käytön edellytys on aina sähköinen nikotiinihöyrystimen käyttö. Siksi höyrystimien vähittäismyynti tulee sisällyttää samaan luvanvaraisuuteen.

Koska tupakka ja nikotiinituotteet ovat pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia ja voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavia myrkyllisiä tuotteita ja koska tuotteet eivät ole tavallisia tupakkatuotedirektiivin mukaan tavallisia kulutushyödykkeitä, tupakka ja nikotiinituotteiden vähittäismyyntipaikkojen määrää tulee supistaa tuntuvasti ja keskittää tuotteiden vähittäismyynti erillisiin tupakkakauppoihin, joihin alle 18 vuotiailta tulisi kieltää sisäänpääsy. Erilliset tupakkakaupat ovat yleinen käytäntö monessa EU – maassa, joten asia ei sinällään ole uusi.

Vähittäismyyntilupa tulee säätää annettavaksi määräaikaisena enintään viidelle vuodelle kerrallaan. Määräaikaisuus ohjaa tehokkaasti luvanhaltijaa noudattamaan tupakka- ja nikotiinituotteiden myyntiä koskevia säännöksiä.
Lakiin on Lääkärit Tupakkaa Vastaan verkoston mielestä lisättävä myös säännös siitä, ettei tupakka- ja nikotiinituotteiden vähittäismyyntipakkaa saa olla 500 m lähempänä lasten pävähoitopaikkoja, kouluja ja muita nuorison käytössä olevia julkisia tiloja.

9. Lakiehdotuksen mukaan nikotiininesteiden hallussapito kiellettäisiin alle 18 vuotiailta. Tupakkatuotteiden hallussapitohan on jo kielletty. Hallussapitoa koskeva kielto tulee laajentaa koskemaan myös nikotiinihöyrystimiä, jotka mahdollistavat nikotiininesteiden käytön.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä nikotiinihöyrystimien hallussapitoa koskevan kiellon noudattamisen valvonta tulisi säätää poliisin lisäksi myös opettajille ja nuorten pakkohoitolaitosten valvovalle henkilökunnalle.

10. Koska nikotiinin höyrystämisessä ympäröivään ilmaan vapautuu nikotiinia ja nikotiininesteessä olevia terveydelle haitallisiakin ainesosia, höyrystimen käyttö tulisi kieltää kaikkialla, missä tupakointikin on kiellettyä.

11. Luvun 10 otsake on tupakointikiellot ja – rajoitukset. Koska kielloilla ja rajoituksilla suojellaan kanssaihmisiä tahattomalta myrkylliseltä tupakansavualtistukselta, asian tulisi näkyä selkeästi luvun otsikoinnissa. Lääkärit Tupakkaa Vastaan verkosto esittää lain 10 luvun otsikoksi: Väestön suojaaminen tahattomalta tupakansavu- ja nikotiinialtistukselta.

Lakiluonnoksesta ilmenee, että tupakointitiloja koskevat säännökset säilyisivät ennellaan. Tupakointitilan perustamisen ja ylläpidon salliminen on ristiriidassa Suomen ratifioiman FCTC sopimuksen ja Suomen hyväksymän toimeenpano-ohjeiden kanssa .

Tupakointitilojen määrä on vähentynyt jyrkästi. Tupakoitsijat ovat yleisesti hyväksyneet tilojen määrän vähenemisen. Lääkärit Tupakkaa Vastaan verkosto katsoo, että aika on nyt kypsä tupakointitiloista luopumiseen. Tupakointitiloja koskevat säännökset tulee poistaa laista.

Jos näin ei kuitenkaan voida menetellä, lainvalmistelijoiden on huolehdittava säännöksistä, jotka velvoittavat huoltamaan tilojen ilmanvaihtojärjestelmät riittävän usein ja jotka velvoittavat valvontaviranomaiset tarkastamaan tilojen toimivuuden säännöllisin väliajoin. Tupakointitilojen omistajille on myös määrättävä 300-500 euron vuotuinen valvontamaksu.

Lakiluonnoksen 75 §:ssä käytetään termiä ulkotila. Ulkotila tulisi määritellä lain määritelmäosassa, sillä lakiluonnoksessa ulkotilatermiä on käytetty korvaamaan voimassa olevassa laissa olevia ulkoaluetermejä.

Asumiseen liittyviin tupakointikieltosäännöksiin on lisätty valtuutus, jonka mukaan asunto-osakeyhtiö tai asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin parvekkeella …… Säännös on parannus aiempaan, mutta silti käytännön kannalta edelleen vaivalloinen ja työläs.

Lääkärit Tupakkaa Vastaan verkosto esittää, että lakiluonnoksessa nyt oleva asuinkiinteistöjä koskeva säännös korvattaisiin seuraavalla säännöksellä:
Asunto-osakeyhtiön ja muun asuinyhteisön velvollisuus on kieltää tupakointi tai rajoittaa sitä asuinkiinteistön asuin- ja ulkotiloissa ja ulkoalueilla niin, ettei asuinkiinteistön sisä- ja ulkotiloissa tahattomasti altistuta tupakansavulle.
Jos tupakansavun tai nikotiinihöyryjen kulkeutumisen estämiseksi asuinhuoneistosta toiseen joudutaan korjaamaan rakenteita, korjaamisesta aiheutuvat kustannukset tulee säätää asuinhuoneistossa tupakka ja nikotiinituotteita käyttävän henkilön korvattaviksi ellei kyseessä ole rakennusvirhe.

Erityisperusteluissa on perusteltua todeta, ettei tavallisia asuinkiinteistöjä koskevissa rakentamismääräyksissä ole rakentamista koskevia määräyksiä, jotka mahdollistaisivat tupakoinnin asuinkiinteistön huoneistoissa muissa huoneistoissa olevien henkilöiden terveyttä vaarantamatta. Tämä on perustelu edellä esitetylle korvausvastuulle.

12. Alaikäisten suojaaminen tahattomalta tupakansavualtistukselta yksityisautoissa.

Alaikäisen kasvava ja kehittyvä elimistö ja kudokset ovat erityisen alttiita ympäristön tupakansavun myrkyllisille vaikutuksille. Vaikka lasten ja nuorten elinympäristö on kodin ulkopuolella savuton, koti ja yksityisauto ovat lapselle terveysriski, jos niissä tupakoidaan. Yksityisauton sisätila on varsin pieni, jolloin yhdenkin savukkeen polttaminen nostaa sisäilman savupitoisuudet moninkertaiseksi esimerkiksi huoneisiin verrattuna.

Lääkärit Tupakkaa Vastaan verkosto esittää, että uudistettavaan tupakkalakiin lisätään seuraava säännös:

Yksityisauton (omistajan, haltijan ja) autonkuljettajan velvollisuus on kieltää tupakointi yksityisautossa silloin, kun kuljetettavana on alaikäinen lapsi.

Kiellon valvonta on säädettävä poliisin tehtäväksi. Valvonnaksi riittää se, että poliisi pysäyttäessään auton liikennevalvontaan kuuluvana tarkastaa auton sisätilan savuttomuuden aistihavainnoin.

Kiellon rikkomista tulee seurata vakava seuraamus, joka alaikäisen terveyden vaarantamisen terveysvaikutusten vakavuuden takia tulee olla sakko ja törkeässä tilanteessa myös auton ajon keskeyttäminen rekisterikilvet poistamalla.

13. Nykyiset tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkaukset ovat värikkäitä ja houkuttelevia tuotemainoksia, tuotemainontaa ja myynninedistämistä. Pakkaukset herättävät erityisesti nuorten kiinnostuksen tuotteita kohtaan. Ne herättävät ja synnyttävät tupakkamyönteisiä mielikuvia tupakoinnista tupakkatuotteiden käytön lopettaneiden ajatuksissa ja houkuttelevat aloittamaan tupakoinnin uudelleen.

Lääkärit Tupakkaa Vastaan verkosto katsoo, ettei Suomi voi eikä saa jäädä jälkijunaan vähittäismyyntipakkausten mainonnallisuuden kieltämisessä, Verkosto esittää, että tupakkatuotteiden tuotemainonta vähittäis- ja tukkupakkauksissa kielletään säätämällä pakkausten ulkoasu on yksiväriseksi, yhtenäiseksi ja pelkistetyksi tuotemerkistä riippumatta (plain packaging).
14. Tupakka- ja nikotiinituotteiden aiheuttamien henkilövahinkojen hoito- ja kuntoutuskustannusten korvaaminen.

Lääkärit Tupakkaa Vastaan verkosto esittää, että uudistettavaan lain 1 lukuun lisätään henkilövahingon määritelmä ja lakiin kokonaan uusi 13 luku, jossa säädettäisiin tupakka- ja nikotiinituotteiden aiheuttamien henkilövahinkojen hoito- ja kuntoutuskustannusten korvaamisesta terveyspalvelujen tuottajille. Lakiluonnoksen 13-16 luvut ehdotetaan muutettavaksi luvuiksi 14-17 vastaavine säännösnumeromuutoksineen.
1 Luku

Määritelmät.
Tässä laissa henkilövahingolla tarkoitetaan kansainvälisen tautiluokituksen sairautta, jonka syy-yhteys tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön on yleisesti tunnettu ja joiden käyttö jatkunut vähintään kymmenen vuotta nikotiiniriippuvuuden takia. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään nikotiiniriippuvuuden toteamisessa käytettävistä testeistä.

13 Luku
Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aiheuttamien henkilövahinkojen korvaaminen

108 §. Korvausta suoritetaan terveyspalvelun järjestäjälle henkilövahingon hoidosta ja kuntoutuksesta, jos on todennäköistä, että se on aiheutunut vähintään 10 vuoden ajan jatkuneesta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä nikotiiniriippuvuuden seurauksena.

109 §. Korvaus koostuu ja kattaa henkilövahingon hoidon ja kuntoutuksen kustannukset

110 § Elinkeinotoimintaa harjoittavalla tupakka- ja nikotiinituotteen valmistajalla tai maahantuojalla on oltava vakuutus tämän lain vastuun varalta.
Vakuuttamisvelvollisuudesta ja vakuutuksenantajasta on voimassa se, mitä potilasvahinkolaissa on säädetty.

111 § Korvaustoiminnan järjestämiseen ja korvaamisen on soveltuvin osin voimassa, mitä potilasvahinkolaissa (585/1986) on säädetty.

Luvun 13 yleisperustelut:
Suomen valtion ratifioiman Maailman Terveysjärjestön tupakkapuitesopimuksen mukaan savukkeet ja muutamat muut tupakkaa sisältävät tuotteet on tarkoin suunniteltu sellaisiksi, että ne aiheuttavat
ja ylläpitävät riippuvuutta ja että monet niiden sisältämät yhdisteet ja niiden savu ovat farmakologisesti aktiivisia ja myrkyllisiä, muuttavat perimää ja aiheuttavat syöpää, ja että tupakkariippuvuus on kansainvälisissä tautiluokitusjärjestelmissä luokiteltu omaksi sairaudekseen.

Euroopan Unionin tupakkatuotedirektiivin (2014/40/EU) lausuma , etteivät tupakkatuotteet ole normaaleja kulutushyödykkeitä, vahvistaa ja korostaa tupakka ja nikotiinituotteiden valmistajan ja maahantuojan vastuuta tuotteiden aiheuttamien henkilövahinkojen korvaamisesta. Lausuma sitoo Suomen valtiota.
Tupakka- ja nikotiinituotteiden päivittäinen pakonomainen käyttö on nikotiiniriippuvuuden hallintaa ja samalla sen ylläpitoa. Samalla se on elimistön pitkäaikaista vähittäistä altistamista suurelle joukolle myrkyllisiä ja syöpävaarallisia aineita. Kymmenen ja sitä useamman vuoden altistus johtaa elimistön nopeutuneeseen rappeutumiseen ja monien sairauksien syntyyn. Tämän seurauksena mm puolet tupakkatuotteiden käyttäjistä kuolee 10-20 v aiemmin kuin tupakoimattomat ikätoverinsa. Kuolleista puolet on vielä työikäisiä.
Tupakkatuotteiden käytöstä aiheutuvat kustannukset yhteiskunnallemme ovat vuositasolla 1, 5 mrd euroa THL:n tupakoinnin yhteiskunnallisia kustannuksia koskevan raportin mukaan (15/2015). Kustannuksista 260 mrd euroa on tupakkatuotteiden käytöstä aiheutuvien terveyshaittojen hoito- ja kuntoustuskustanuksia.
Eduskunta kiinnitti jo vuonna 1990 huomiota tupakkatuotteiden haitallisuuteen hyväksyessään tuotevastuulakia säätäessään Eduskunnan lakivaliokunnan mietinnön, jonka mukaan tupakkatuotteiden aiheuttamiin henkilövahinkoihin tulee soveltaa ankaraa tuotevastuuta. Oikeuslaitoksemme ei tähän mennessä ole menetellyt Eduskunnan tahdon mukaisesti.
Tuotevastuulaki ei ole paras mahdollinen ratkaisu tupakkatuotteiden aiheuttamien henkilövahinkojen korvaamiseen, koska henkilövahinkojen määrä esim kuolemilla mitaten on suuri, tällä hetkellä n 4600/vuosi (THL 15/2015).
Maassamme on jo vakiintuneet sujuvat käytännöt lääke- ja potilasvahinkojen, liikennetapaturmien, työtapaturmien ja muiden vastaavien henkilö ym vahinkojen korvaamisessa. Näitä malleja on mahdollista soveltaa tupakka ja nikotiinituotteiden käytön aiheuttamiin henkilövahinkoihin.

 

Puheenjohtaja OLLI SIMONEN
Olli Simonen

 

Sihteeri AIRA LAHTINEN
Aira Lahtinen

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *